Birtíngur útgáfufélag ehf. var stofnað og tók til starfa haustið 2006. Fyrirtækið er stærsti útgefandi tímarita á Íslandi og rekur vefinn sedogheyrt.is. Markmið Birtíngs er að bjóða upp á ánægjulega skemmtun og afþreyingu fyrir alla fjölskylduna með útgáfu vandaðra tímarita og vefja þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi. Tímarit Birtíngs eru öll í fremstu röð og hafa notið mikilla vinsælda íslenskra lesenda í áraraðir. Vikan er elsta tímaritið og hefur komið út í 76 ár, Nýtt Líf og Gestgjafinn hafa komið út í yfir 30 ár. Önnur tímarit Birtíngs eru Hús og híbýli, Séð og Heyrt, Sagan öllJúlía og Northern Highlights. Auk þess gefur Birtíngur út ýmis aukablöð sem fjalla meðal annars um ferðalög, brúðkaup og heilsu.

Hluthafar félagsins eru: SMD ehf. í eigu Hreins Loftssonar með 75%, Karl Steinar Óskarsson með 12,5% og Prospectus ehf. í eigu Matthíasar Björnssonar með 12,5%.

Útgefandi: Hreinn Loftsson

Framkvæmdastjóri: Karl Steinar Óskarsson

Fjármálastjóri: Matthías Björnsson

Upplýsingar fyrir auglýsendur og gjaldskrá má finna hér.

Reglur Birtíngs útgáfufélags ehf. varðandi ritstjórnarlegt sjálfstæði

Almennt markmið útgáfunnar er að gefa út tímarit og vefi með fræðslu, skemmtun og afþreyingu þar sem flestir finna eitthvað við sitt hæfi. Útgáfan leggur áherslu á fagmennsku hvað varðar efnistök og málfar, ljósmyndir, útlit og uppsetningu. Tímaritin eru gefin út í hagnaðarskyni, taka ekki flokkspólitíska afstöðu en virða almennt viðurkennd siðferðileg og lýðræðisleg gildi íslensks þjóðfélags.

Eftirgreindar reglur eru settar á grundvelli 24. gr. laga nr. 38/1911 um fjölmiðla og gilda í allri umfjöllun um fréttir og fréttatengt efni í tímaritum Birtíngs útgáfufélags ehf. Reglurnar gilda einnig að breyttu breytanda þar sem ekki er um að ræða fréttir eða fréttatengt efni.

1. gr.

Ritstjórum og blaðamönnum ber að virða almenn markmið útgáfunnar og ritstjórnarstefnu viðkomandi tímarits. Þeir skulu ávallt gæta þess að láta ekki persónulega hagsmuni, óvild, vináttu eða greiðasemi hafa áhrif á fréttamat eða umfjöllun um menn eða málefni.

Ritstjórnir hafa fullt ritstjórnarlegt sjálfstæði innan marka 1. mgr. en gæta ber hlutlægni og sanngirni í allri umfjöllun og efnistökum þar sem tekið er tillit til ólíkra sjónarmiða eftir því sem unnt er. Sýna ber þeim aðilum tilhlýðilega virðingu, sem um er fjallað hverju sinni og forðast hæðni, uppnefni eða hvers kyns meinfýsi, hver svo sem í hlut á. Oflof er háð. Ef um vafamál er að ræða, t.d. varðandi lögmæti ummæla eða umfjöllunar að öðru leyti, ber viðkomandi blaðamanni að leita álits lögmanns útgáfunnar fyrir birtingu að höfðu samráði við ritstjóra. Blaðamanni verður ekki gert að vinna verkefni sem stangast á við sannfæringu hans eða samvisku eða teljast niðurlægjandi. Blaðamenn taka ekki við verkefnum frá öðrum en ritstjórum eða öðrum yfirmönnum á ritstjórn viðkomandi tímartits.

2. gr.

Eigendum og stjórnendum ber að virða ritstjórnarlegt sjálfstæði ritstjórna og er óheimilt að ræða beint við blaðamenn um einstök fréttaskrif heldur skulu mál af því tagi ávallt tekin upp við hlutaðeigandi ritstjóra. Í slíkum samskiptum skulu eigendur og stjórnendur útgáfunnar gæta þess að láta ekki óvild, vináttu eða greiðasemi stjórna afstöðu, aðfinnslum eða athugasemdum við efni og/eða efnistök einstakra tímarita.

3. gr.

Útgáfan skal leitast við að tryggja ritstjórnum eins góða vinnuaðstöðu og fjárhagur leyfir hverju sinni. Ritstjórnir skulu fá ráðrúm, tíma og aðstöðu til að sinna störfum sínum eins vel og frekast er kostur, þ. á m. til að undirbúa og setja sig inn í mál og vinna mál á þann hátt sem blaðamenn telja réttast. Blaðamenn hafa heimild til að nota þau efnistök sem þeir telja best eiga við hverju sinni án sérstakrar leiðsagnar og fréttamats ritstjóra, nema annars sé óskað. Fréttamat ritstjóra og túlkun ræður hvernig og hvað er endanlega birt.

Blaðamenn hafa fullan tillögurétt þegar kemur að því að velja sér efni og hvað varðar úrvinnslu þess. Ef frétt eða nálgun blaðamanns í tilteknu máli er breytt í veigamiklum atriðum á viðkomandi blaðamaður rétt á skýringu ritstjóra á þeim breytingum.

4. gr.

Ritstjóra eða blaðamanni verður ekki sagt upp störfum án skriflegrar skýringar og eru þær skýringar ekki einkamál blaðamanns og útgáfunnar nema blaðamaður óski þess sérstaklega. Að öðru leyti gilda almennar reglur vinnumarkaðarins um áminningu og uppsögn starfsmanna.

Réttur
Allt efni sem birtist í útgáfuritum Birtings útgáfufélags ehf., er verndað af ákvæðum höfundarlaga, nr. 73/1972. Birtíngur útgáfufélag ehf. er eigandi alls efnis, sem birt er í útgáfuritum félagsins, nema annað sé sérstaklega tekið fram. Félagið hefur á hendi hvers konar réttarráð sem höfundarrétti fylgja vegna efnis sem félagið á. Þessi réttur nær bæði til myndefnis og texta í útgáfuritunum. Óheimilt er að birta efni tímarita félagsins, svo sem með tilvitnunum eða endursögnum, án skriflegs leyfis félagsins. Mikill kostnaður fylgir því að framleiða tímaritaefni og er nauðsynlegt fyrir félagið að tryggja fjárhagslega hagsmuni sína. Því hefur félagið samþykkt gjaldskrá þessa fyrir frumkvæðisrétt fréttar, frásagnar eða viðtals og fyrir endursagnir greina eða annars efnis í netmiðlum. Gjaldskráin gildir um birtingu efnis í eina viku frá útgáfudegi hvers útgáfurits. Aðila er óheimilt að birta efni, sem birt hefur verið í útgáfuriti félagsins, svo sem með tilvitnunum eða endursögnum, án skriflegrar heimildar útgefanda. Slík heimild verður að öllu jöfnu veitt gegn greiðslu á grundvelli gjaldskrár þessarar fyrstu vikuna frá útgáfudegi, en samkvæmt samkomulagi eftir það.